3D kamere

3D kamere na mašini za savijanje

  • Pаtеntirаni prоnаlаzак pоd nаzivоm: „Primеnа 3D каmеrа u prоcеsu sаviјаnjа prоfilа nа mаšini zа sаviјаnjе sа tri i čеtiri vаljка“ je u 2019.godini nagrađen zlatnom medaljom Svеtsке оrgаnizаciје zа intеlеktuаlnu svојinu (WIPO).
    Zа ovaj pronalazak ostvаrеnа je pаtеntnа zаštitа zа slеdеćе tеritоriје: SAD, Nеmаčке, Švајcаrsке, Frаncusке, Еnglеsке, Itаliје, Тursке, Špаniје, Kinе, а оstvаrеnа је zаštitа i еvrоpskim i еvrоаziјsкim pаtеntоm.
  • Mašina za savijanje aluminijumskih i PVC profila sa tri valjka ima ugrađene dve upravljačke 3D kamere koje nadgledaju, upravljaju i kontrolišu proces savijanja profila. Mašina za savijanje ima ugrađenu bezbednosnu 3D kameru koja automatski zaustavlja proces savijanja onda kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka.
  • Mašina za savijanje poseduje inovativan najsavremeniji 3D sistem za upravljanje procesom savijanja na svetu. 3D sistem se sastoji iz računara i visokopreciznih upravljačkih i bezbednosnih 3D kamera. 3D kamere omogućuju trodimenzionalni prikaz procesa savijanja, u kome je svaka tačka od interesa na mašini i profilu prostorno i dimenzijski definisana. Superiorno nadgledanje i kontrola automatskog pocesa savijanja omogućuju bezbroj novih mogućnosti pri izradi složenih lukova sa dva i tri radijusa.
  • Mašina za savijanje zahvaljujući visokopreciznim upravljačkim 3D kamerama omogućuje automatsko prilagođavanje načina savijanja profila prema vrsti materijala i dimenziji luka. 3D kamere mere poziciju profila u sve tri ose kao i poziciju svih tačaka odnosno objekata od interesa koje se nalaze u prostoru oko mašine. Primenom 3D kamera uvodi se kontrolisano upravljanje, regulacija kontrole i korigovanje automatskog procesa savijanja, čime se na početku procesa savijanja, koriguje započeto savijanje profila, ukoliko se ono ne odvija po unapred očekivanom planu, a sve u cilju kako bi se na kraju kontrolisanog procesa savijanja dobio profil savijen na prethodno zadati ugao, radijus ili prečnik.
  • Mašina za savijanje poseduje moćni računarski sistem koji uz pomoć najnaprednijih algoritama upravlja, i kontroliše proces savijanja profila. Primenom 3D kamera uvodi se povratna sprega koja računaru u realnom vremenu daje informacije o profilu koji se savija na mašini, u vidu trenutnog izmerenog stanja, koje se u računaru upoređuje sa očekivanim odnosno prethodno zadatim stanjem.
  • Mašina za savijanje pored 3D kamera poseduje laserski uređaj za detekciju sredine luka koji milimetarski precizno određuje sredinu luka čime se otklanja greška pomeranja sredine luka u jednu stranu. Primenom laserskog uređaja na mašini za savijanje postiže se apsolutna simetričnost leve idesne strane luka. Druge mašine i metode za savijanje profila nemaju niti primenjuju laserski uređaj za detekciju sredine luka.