Oprema uz mašinu

MANUAL

CNC 3D 1 in 1

CNC 3D

CNC 3D 3 in 1

1 Plastične ploče (prečnik 200 mm, debljina ploča 20 mm, služe kao podloške za alate) 12 kom
2 Čelične ploče (prečnik 200 mm, debljina ploča 20 mm, služe kao podloške za plastične alate) 6 kom
3 Čelične ploče (prečnik 260 mm, debljina ploča 20 mm, služe kao podloške za plastične alate) 4 kom
4 Pokretni podni držači (služe da profile duže od 2,5 m održe u ravni sa mašinom u toku savijanja) 2 kom
5 PVC umetak (služi da sačuva oblik žljebova na profilu, jedno pakovanje je težine 5 kg) 2 kom
6 Selotejp providna samolepljiva traka (služi da sačuva vidne površine na PVC profilu, koje su u dodiru sa plastičnim alatima mogu oštetiti) 36 kom
7 Kvarcni pesak (granulacije od 0,1 do 0,5 mm, koristi se za punjenje Al i PVC profila, čime se održava unutrašnji presek profila) 100 kg
8 Pneumatski pištolj(koristi se za sabijanje peska unutar profila) 1 kom
9 Laserski uređaj (milimetarski precizno određuje centar luka, čime se postiže simetričnost luka) 1 kom
10 Računar (upravlja i kontroliše proces savijanja)
11 UPS (uređaj za besprekidno napajanje računara energijom)
12 Led reflektor (za osvetljenje prostora u zoni savijanja profila)
13 Zvučnici (zvučno upozorenje za operatera da se u opasnoj zoni oko mašine pojavila prepreka)
14 Bezbednosna 3D kamera (ova 3D kamera momentalno zaustavlja automatski proces savijanja onda kada se u opasnoj zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka)
15 Upravljačke 3D Kamere (ove 3D kamere nadgledaju, upravljaju i kontrolišu automatski proces savijanja profila od početka do kraja. 3D sistem koga čine dve upravljačke 3D kamere u sprezi sa računarom predstavljaju najsavremeniji sistem na svetu za automatsko upravljanje i kontrolu procesa savijanja)

Mogućnosti mašina

MANUAL

CNC 3D 1 in 1

CNC 3D

CNC 3D 3 in 1

1 Automatski proces savijanja kod lukova sa jednim radijusom
2 Automatsko detektovanje i korigovanje sredine luka u toku procesa savijanja uz pomoć laserskog uređaja
3 Automatsko zaustavljanje procesa savijanja u trenutku kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka
4 Automatsko aktiviranje zvučnog upozorenja za operatera u trenutku kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka
5 Mogućnost povezivanja mašine sa drugim računarima radi razmene podataka potrebnih za proces savijanja
6 Automatsko detektovanje širine profila pre početka procesa savijanja
7 Automatsko detektovanje ukupne dužine profila pre početka procesa savijanja
8 Automatsko korigovanje i prilagođavanje načina savijanja profila prema vrsti materijala koji se savija
9 Automatsko detektovanje visine profila kao i spoljašnje linije profila u toku procesa savijanja
10 Automatsko pozicioniranje profila u početni-nulti položaj pre početka procesa savijanja
11 Automatsko pozicioniranje profila na sredinu njegove ukupne dužine pre početka procesa savijanja
12 Automatsko detektovanje i praćenje pozicije sva tri valjka na mašini
13 Automatsko zaustavljanje procesa savijanja onda kada upravljačke 3D kamere detektuju da je profil savijen na željenu dimenziju
14 Automatsko detektovanje, merenje i kontrola ugla savijenog profila ostvarenog u toku procesa savijanja
15 Automatsko detektovanje, merenje i kontrola radijusa savijenog profila ostvarenog u toku procesa savijanja
16 Automatsko detektovanje i merenje širine i visine luka u toku procesa savijanja
17 Automatsko detektovanje greške čitanja enkodera u slučaju da enkoder izgubi kontakt sa profilom u toku savijanja
18 Automatsko upravljanje procesom savijanja profila uz pomoć računara koji se nalazi na udaljenoj lokaciji
19 Automatsko upravljanje i kontrola fenova za zagrevanje PVC profila u toku procesa savijanja
20 Automatski proces savijanja profila od početka do kraja kod lukova sa dva radijusa
21 Automatski proces savijanja profila od početka do kraja kod lukova sa tri radijusa

Režim savijanja

MANUAL

CNC 3D 1 in 1

CNC 3D

CNC 3D 3 in 1

Manual

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

Manual

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

Manual

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

Manual

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

Manual

Nc automatic

Nc automatic

3D Cnc automatic

Manual

Nc automatic

Nc automatic

3D Cnc automatic

Manual

Manual

Manual

3D Cnc automatic

Manual

Manual

Manual

3D Cnc automatic

Manual

Manual

Manual

3D Cnc automatic

Manual

Manual

Manual

3D Cnc automatic

Legenda režima

Manual

 • U ovom režimu operater pomoću četiri tastera na mašini postavlja profil u početni položaj.
 • U ovom režimu procesom savijanja od početka do kraja upravlja operater pomoću četiri tastera na mašini.
 • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

NC AUTOMATIC

 • U ovom režimu operater pomoću tastera na mašini pozicionira profil pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu mašina uz pomoć PLC uređaja može da postavi svaki sledeći profil u nulti položaj pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater unosi odgovarajući korekcioni broj u program u zavisnosti od vrste materijala i dimenzije luka.
 • U ovom režimu korekcioni broj se unosi i menja svaki put kada se savija novi luk.
 • U ovom režimu PLC upravlja procesom savijanja dok operater za svaki novi luk mora da unese odgovarajući korekcioni broj. 
 • U ovom režimu proces savijanja profila se odvija automatski za svaki radijus posebno.
 • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

3D CNC automatic

 • U ovom režimu upravljačke 3D kamere automatski pozicioniraju profil na sredinu pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu upravljačke 3D kamere automatski postavljaju profil u nulti položaj pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu računar automatski za svaki novi luk dodeljuje odgovarajući korekcioni broj za savijanje u zavisnosti od izabranog profila, vrste materijala i prečnika luka koji se savija.
 • U ovom režimu upravljačke 3D kamere u sprezi sa računarom omogućuju automatsko savijanje profila, automatsku kontrolu i automatsko zaustavljanje procesa savijanja.
 • U ovom režimu omogućeno je kontrolisano automatsko savijanje profila upravo zahvaljujući povratnoj sprezi koju računar ostvaruje sa upravljačkim 3D kamerama.
 • U ovom režimu automatski proces savijanja se u svakom prolazu koriguje i kontrolisano prilagođava trenutno izmerenom uglu i radijusu luka, čime se ostvaruje željeno savijanje profila prema zadatim dimenzijama luka.
 • U ovom režimu proces savijanja profila se odvija potpuno automatski od početka do kraja.
 • U ovom režimu upravljačke 3D kamere mere i kontrolišu dimenziju luka u toku procesa savijanja na mašini.
 • U ovom režimu mašina automatski zaustavlja proces savijanja onda kada upravljačke 3D kamere utvrde da je luk savijen prema prethodno zadatim dimenzijama.
 • Ovaj režim poseduje zvučno obaveštenje za operatera kada se prepreka pojavi u opasnoj zoni oko mašine i valjaka.
 • Ovaj režim poseduje bezbednosnu 3D kameru koja automatski zaustavlja proces savijanja onda kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka.
Back to top