TIM-MACHINE 
CNC 3D
Model XS
(Osnovna oprema)

Pametna mašina za savijanje Aluminijumskih i PVC profila poseduje upravljačke 3D kamere i bezbednosnu 3D kameru koje omogućuju automatsko upravljanje, automatsku kontrolu i bezbedan rad na mašini!

 • Mašina za savijanje CNC 3D poseduje dve upravljačke 3D kamere koje omogućuju pametno upravljanje i automatsku kontrolu procesa savijanja od početka do kraja. Model mašine CNC 3D automatski počinje, meri, kontroliše i zaustavlja proces savijanja onda kada se postigne željena dimenzija luka. NOVO PATENT 
 • Mašina za savijanje CNC 3D poseduje bezbednosnu 3D kameru koja automatski zaustavlja proces savijanja onda kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka. Model mašine CNC 3D poseduje zvučno obaveštenje za operatera koje se automatski aktivira kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi prepreka. NOVO PATENT 
 • Mašina za savijanje CNC 3D omogućuje da se lukovi sa jednim radijusom savijaju u automatskom režim 3D CNC AUTOMATIC

  Ako uzmemo u obzir da 90% lukova ima samo jedan radijus, izbor mašine CNC 3D je svakako razumljiv potez. Lukove sa dva i tri radijusa model mašine CNC 3D savija isključivo u režimu NC AUTOMATIC i MANUAL 
 • 3D kamere u sprezi sa moćnim računarskim sistemom čine ovaj 3D sistem najsavremenijim i najpreciznijim sistemom za savijanje profila na svetu. Specijalno dizajniran program uz pomoć najnaprednijih algoritama automatski upravlja, meri, kontroliše i obezbeđuje proces savijanja na mašini. NOVO PATENT 
 • Mašina za savijanje CNC 3D poseduje laserski uređaj koji milimetarski precizno određuje sredinu luka. Laserskim uređajem se otklanja greška izmeštanja sredine luka u jednu stranu, čime se postiže apsolutna simetričnost leve i desne strane luka. NOVO PATENT 
 • Na mašini za savijanje CNC 3D uvek se može naknadno instalirati program CNC 3D 3 in 1 koji savija lukove sa dva i tri radijusa u automatskom režimu 3D CNC AUTOMATIC

Opis tehničkih karakteristika mašine:

 • Mašina poseduje dve upravljačke 3D kamere koje upravljaju i kontrolišu proces savijanja NOVO PATENT
 • Mašina poseduje bezbednosnu 3D kameru koja detektuje prepreke u zoni oko mašine i valjaka NOVO PATENT
 • Mašina poseduje laserski uređaj kojim se postiže simetričnost leve i desne strane luka NOVO PATENT 
 • Mašina automatski detektuje i kontroliše ugao savijenog profila u toku procesa  NOVO PATENT
 • Mašina automatski meri i kontroliše širinu i visinu luka u toku procesa NOVO PATENT
 • Mašina automatski zaustavlja proces savijanja prilikom detektovanja prepreke u zoni oko mašine NOVO PATENT
 • Mašina automatski pre početka savijanja, pozicionira profil na sredinu njegove ukupne dužine NOVO PATENT
 • Mašina automatski koriguje nastalu grešku sredine luka u toku procesa savijanja NOVO PATENT
 • Mašina automatski detektuje i meri širinu profila pre početka procesa savijanja NOVO PATENT
 • Mašina automatski detektuje ukupnu dužinu profila pre početka savijanja NOVO PATENT
 • Mašina automatski detektuje i prepoznaje oblik profila koji se savija NOVO PATENT
 • Mašina automatski detektuje vrstu materijala koji se savija NOVO PATENT
 • Mašina automatski koriguje savijanje profila u odnosu na vrstu materijala koji se savija NOVO PATENT
 • Mašina automatski detektuje i kontroliše radijus savijenog profila u toku procesa PATENT
 • Mašinom se može upravljati sa drugih računara sa bilo koje lokacije NOVO
 • Mašina automatski u jednom procesu može da savija lukove sa jednim radijusom
 • Mašina automatski uključuje fenove na vreli vazduh i automatski prilagođava temperaturu prilikom zagrevanja PVC profila u procesu savijanja
 • Mašina automatski detektuje i kontroliše profil u procesu savijanja
 • Mašina automatski detektuje položaj profila u toku procesa savijanja
 • Mašina automatski postavlja profil u početni položaj pre početka savijanja
 • Mašina automatski pomera profil na željenu poziciju pre početka i u toku procesa savijanja
 • Mašina automatski detektuje izduženje profila i na osnovu toga koriguje proces savijanja
 • Mašina automatski meri trenutnu dužinu lučnog dela u toku procesa savijanja
 • Mašina automatski kontroliše i reguliše brzinu okretanja valjaka
 • Mašina automatski detektuje i prati poziciju valjaka u toku procesa savijanja
 • Mašina automatski zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na zadatu meru 
 • Mašina poseduje led lampu za osvetljenje prostora u zoni savijanja profila
 • Mašina poseduje podne držače za držanje dugačkih profila
 • Mašina poseduje mogućnost povezivanja sa drugim računarima radi razmene podataka
 • Mašina poseduje zvučno obaveštenje za operatera kada se prepreka pojavi u opasnoj zoni oko mašine i valjaka.
 • Mašina zahteva prostor od 30 do 50 m2 sa minimalnom visinom plafona od 3,65 m

 

uporedite

TIM-MACHINE 
CNC 3D

 • Minimalni radijus luka za određene profile kreće se od 150 do 200 mm
 • Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem

 • Savijanje neograničene dužine profila

- Maksimalni radijus savijenog luka je neograničen
- Savijanje aluminijumskih i PVC profila u sve četiri ose
- Savijanje profila sa originalnom zaštitnom folijom
- Proces savijanja jednog profila u automatskom modu na mašini traje od 7 do 8 minuta
- Proces pripreme jednog profila za savijanje traje od 10 do 15 minuta
- Proces pripreme podrazumeva obavezno punjenje aluminijumskih i PVC profila peskom
- Savijanje PVC profila se obavlja uz pomoć fenova na vreli vazduh
- Savijanje profila i nadgledanje procesa obavlja jedan operater na mašini
- Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem moguće je samo u slučaju kada se radi o pravilnim lukovima čije su vertikale duže od 250 mm
- Savijanje PVC profila bez čeličnog ojačanja
- Savijanje aluminijumskih profila sa termo-mostom i bez termo-mosta
- Savijanje aluminijumskih profila za sisteme drvo-aluminijum
- Savijanje fasadnih aluminijumskih profila
- Savijanje plastificiranih, eloksiranih, laminiranih i obojenih profila
- Savijanje profila kod kojih su komore ojačane staklenim vlaknima
- Savijanje tehničkih AL i čeličnih profila maksimalnih dimenzija do 80 X 80 mm, debljine zida do 4 mm

Tehničke karakteristike

Naziv mašine TIM-MACHINE
Model mašine CNC 3D
Dimenzija mašine 1650 x 2780 x 3650 mm
Težina mašine 940 kg
Broj pogonskih osovina 3
Brzina okretanja osovine 0-35 o/min
Prečnik osovine 70 mm
Visina osovine 160 mm
Napon mreže 3x380V~50 Hz
Elektromotor sa reduktorom 1 5,5 KW
Elektromotor sa reduktorom 2 2,2 KW
Elektromotor sa reduktorom 3 1,1 KW
Garancija 1 godina

TIM-MACHINE 
CNC 3D

 • Prikazane oblike lukova ovaj model mašine savija u režimu 3D CNC AUTOMATIC
 • U ovom režimu upravljačke 3D kamere automatski pozicioniraju profil na sredinu pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu upravljačke 3D kamere automatski postavljaju profil u nulti položaj pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu računar automatski za svaki novi luk dodeljuje odgovarajući korekcioni broj za savijanje u zavisnosti od izabranog profila, vrste materijala i prečnika luka koji se savija.
 • U ovom režimu upravljačke 3D kamere u sprezi sa računarom omogućuju automatsko savijanje profila, automatsku kontrolu i automatsko zaustavljanje procesa savijanja.
 • U ovom režimu omogućeno je kontrolisano automatsko savijanje profila upravo zahvaljujući povratnoj sprezi koju računar ostvaruje sa upravljačkim 3D kamerama.
 • U ovom režimu automatski proces savijanja se u svakom prolazu koriguje i kontrolisano prilagođava trenutno izmerenom uglu i radijusu luka, čime se ostvaruje željeno savijanje profila prema zadatim dimenzijama luka.
 • U ovom režimu proces savijanja profila se odvija potpuno automatski od početka do kraja.
 • U ovom režimu upravljačke 3D kamere mere i kontrolišu dimenziju luka u toku procesa savijanja na mašini.
 • U ovom režimu mašina automatski zaustavlja proces savijanja onda kada upravljačke 3D kamere utvrde da je luk savijen prema prethodno zadatim dimenzijama.
 • Ovaj režim poseduje zvučno obaveštenje za operatera kada se prepreka nađe u opasnoj zoni oko mašine i valjaka.
 • Ovaj režim poseduje bezbednosnu 3D kameru koja automatski zaustavlja proces savijanja onda kada se u zoni oko mašine i valjaka nađe bilo kakva prepreka.

3d Cnc automatic

TIM-MACHINE 
CNC 3D

 • Prikazane oblike lukova sa dva radijusa ovaj model mašine savija automatski u dva nezavisna režima NC AUTOMATIC
 • U ovom režimu operater pomoću tastera na mašini pozicionira profil pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu mašina uz pomoć PLC uređaja može da postavi svaki sledeći profil u nulti položaj pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater unosi odgovarajući korekcioni broj u program u zavisnosti od vrste materijala i dimenzije luka.
 • U ovom režimu korekcioni broj se unosi i menja svaki put kada se savija novi luk.
 • U ovom režimu PLC upravlja procesom savijanja dok operater za svaki novi luk mora da unese odgovarajući korekcioni broj. 
 • U ovom režimu proces savijanja profila se odvija automatski za svaki radijus posebno.
 • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

Nc automatic

TIM-MACHINE 
CNC 3D

 • Prikazane oblike lukova sa dva i tri radijusa ovaj model mašine savija isključivo u režimu MANUAL
 • U ovom režimu operater pomoću četiri tastera na mašini postavlja profil u početni položaj.
 • U ovom režimu procesom savijanja od početka do kraja upravlja operater pomoću četiri tastera na mašini.
 • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

Manual

TIM-MACHINE 
CNC 3D

Video snimak mašine za savijanje sa 3D kamerama!
Pogledajte proces savijanja Aluminijumskih i PVC profila na pametnoj mašini kojom upravljaju visokoprecizne 3D kamere!

 

Kontaktirajte nas

TIM-MACHINE 
CNC 3D

Daljinski uređaj

 • Daljinski uređaj služi za upravljanje osovinama na mašini za savijanje.
 • Daljinski uređaj kontroliše X rotaciono okretanje zadnjih osovina i Y pravolinijsko kretanje kao i rotaciono okretanje srednje osovine na mašini.
 • Daljinski uređaj ima domet oko 50 m.
 • Daljinski uređaj je veoma koristan jer operateru u značajnoj meri olakšava rukovanje mašinom posebno u situaciji kada se dugački profil ubacuje u alate.
 • Daljinski uređaj je praktičan u situaciji kada se nakon završenog procesa savijanja savijeni profil vadi iz mašine.
 • Daljinski uređaj zamenjuje četiri zelena tastera koji su smešteni na komandnoj tabli mašine.
 • Daljinski uređaj poseduje bezbednosni taster STOP koji operateru omogućuje da momentalno zaustavi proces savijanja sa bezbedne udaljenosti ukoliko dođe do neke nepredviđene ili opasne situacije. 

Program za kreiranje radnih naloga za savijanje iz kancelarije

 • Program za kreiranje radnih naloga za savijanje, omogućuje operateru koji radi iz kancelarije potpunu on-line kontrolu i komunikaciju sa mašinom. Operater iz kancelarije uz pomoć programa ima mogućnost da kreira radne liste za savijanje i da ih potom direktno sa svog računara iz kancelarije šalje mašini za savijanje u obliku liste radnih zadataka koji čekaju na izvršenje. Korišćenjem ovog programa operateru pored mašine se značajno olakšava posao čime se otklanja mogućnost nastajanja greške u komunikaciji između kancelarije i proizvodnje. Operater iz kancelarije ima mogućnost da preko 3D kamere vizuelno prati mašinu u realnom vremenu. Operater iz kancelarije u svakom trenutku može da kontroliše do koje faze je operater koji radi za mašinom stigao sa izvršenjem radne liste koja je prethodno poslata mašini za savijanje. novo

NFC uređaj

 • NFC uređaj služi da se operater pomoću kodirane kartice brzo i lako prijavi i odjavi sa mašine, čime se postiže veća bezbednost programa kao i svih podataka koji se nalaze u njemu.
 • NFC uređaj omogućuje da operater koji radi za mašinom isključivo pomoću kodirane kartice može da pristupi korekcijama za savijanje koje su najvažniji podatak u programu mašine.
 • NFC uređaj omogućuje da jedan operater može u isto vreme imati  pristup i glavnom programu i korekcijama za savijanje.
 • NFC uređaj koristi aplikaciju koja nedozvoljava drugom operateru da se uloguje u program mašine ukoliko isti ne poseduje kodiranu karticu ili lozinku. Ukoliko operater koji radi za mašinom zaboravi svoju karticu uvek se moze prijaviti odgovarajućom lozinkom.
 • NFC uređaj se montira na unutrašnjem delu donjeg ormara na mašini.

Laserski uređaj sa termo kamerom

 • Laserski uređaj sa termo kamerom je uređaj najnovije generacije optičkih uređaja koji u sebi sadrži specijalni termo senzor koji očitava trenutnu temperaturu profila u toku savijanja. novo
 • Laserski uređaj sa termo kamerom ima funkciju da detektuje marker na sredini profila kako bi na kraju procesa savijanja luk bio simetričan i sa leve i desne strane.
 • Laserski uređaj sa termo kamerom omogućuje precizno merenje temperature na PVC profilu u toku procesa savijanja. Informacija o trenutnoj temperaturi PVC profila u toku procesa savijanja je veoma važna jer program na osnovu te informacije može automatski da prilagodi i koriguje započeti proces savijanja.
 • Laserski uređaj sa termo kamerom poseduje displej smešten sa zadnje strane uređaja gde operater može veoma lako da uoči detektovan marker na sredini profila.
 • Laserski uređaj sa termo kamerom poseduje žiroskop koji precizno određuje ugao odnosno nagib laserskog uređaja u odnosu na profil. Informacija o nagibu laserskog uređaja u odnosu na profil je veoma korisna prilikom pozicioniranja laserskog uređaja u odnosu na profil.
 • Laserski uređaj sa termo kamerom poseduje senzor koji meri udaljenost od lasera do profila čime se olakšava njegovo pozicioniranje u odnosu na profil.
 • Laserski uređaj sa termo kamerom poseduje svetlosni senzor koji na profilu crvenom horizontalnom linijom jasno označava zonu čitanja laserskog uređaja.

Automatska pneumatska platforma za laser i enkoder

 • Automatska pneumatska platforma je uređaj koji služi kao nosač enkodera i laserskog uređaja i postavlja se na sredini komandne table neposredno iza zadnjih osovina na mašini. novo
 • Automatska pneumatska platforma ima direktnu komunikaciju sa računarom na mašini tako da operater ima mogućnost da platformu pozicionira u odnosu na profil na tri sledeća načina:
  1. Prvi način je da se platforma automatski sama pozicionira na potrebnu visinu na osnovu prethodno izabranog profila koji u programu već ima sačuvanu predefinisanu poziciju visine platforme u odnosu na profil.
  2. Drugi način pozicioniranja platforme je ručni pomoću četiri tastera koji se nalaze na monitoru.
  3. Treći način pozicioniranja platforme je ručni pomoću dva tastera smeštenih sa desne strane platforme.
 • Automatska pneumatska platforma omogućuje da proces pozicioniranja platforme pre početka savijanja bude brži, precizniji i jednostavniji za operatera.

Dozvola za unos novih profila u program mašine

 • Dozvola za unos novih profila u program mašine se dodatno kupuje i omogućuje operateru da bez ograničenja potpuno samostalno može da unosi nove profile u programu mašine pošto je ova opcija onemogućena u standardnom paketu opreme kod svih modela mašina. novo
 • Dozvola za unos novih profila u program mašine omogućuje operateru da samostalno može da unosi sve potrebne parametre kao i željene korekcije za svaki novi profil.
 • Dozvola za unos novih profila u program mašine posebno je značajna i odnosi se samo za one kupce mašina koji žele da posle kupovine mašine za savijanje samostalno proizvode nove alate za savijanje profila.
 • Dodatno objašnjenje:
  Kupac mašine će za sve alate koje je naručio od prodavca prilikom kupovine mašine dobiti već ubačene parametre kao i potrebne korekcije za svaki alat odnosno za svaki profil. Ukoliko kupac posle određenog vremena želi da dodatno naruči novi alat od prodavca treba da zna da je u cenu alata već uračunato ubacivanje svih parametara i svih korekcija za taj novi alat odnosno profil. Međutim, ukoliko kupac želi da sam proizvodi nove alate neophodno je da se dodatno kupi dozvola za unos novih profila u program mašine. Ukoliko kupac mašine odluči da samostalno proizvodi nove alate ubacivanje novih alata i profila u program mašine može da uradi i prodavac mašine uz odgovarajuću novčanu nadoknadu. Unošenje parametara i korekcija u program mašine od strane prodavca svakako zahteva neko određeno vreme pa se samim tim i taj rad dodatno naplaćuje kupcu mašine.

Program za 3D skener za skeniranje lučnih šablona

 • Program za 3D skener služi za skeniranje lučnih šablona kod pravilnih i nepravilnih oblika lukova. 3D skener može da skenira šablone širine do 2,5 metra. Skeniranje šablona traje oko 5 sekundi. Posle završenog skeniranja program automatski određuje dimenzije uočene sa šablona kao i sve radijuse. Na osnovu ovih informacija program automatski određuje oblik i dimenzije luka koje mašina treba da savije. novo

Prednosti mašine za savijanje CNC 3D

 • Model CNC 3D omogućuje da se lukovi sa jednim radijusom savijaju u režimu 3D CNC AUTOMATIC
 • Model CNC 3D poseduje dve upravljačke 3D kamere koje omogućuju pametno upravljanje i automatsku kontrolu procesa savijanja od početka do kraja. NOVO PATEnT
 • Model CNC 3D poseduje bezbednosnu 3D kameru koja automatski zaustavlja proces savijanja onda kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka. NOVO PATEnT
 • Model CNC 3D omogućuje automatsko prilagođavanje načina savijanja prema vrsti materijala i radijusu luka, bilo da se radi o aluminijumskom ili PVC profilu sa i bez metalnog ojačanja. NOVO PATEnT
 • Model CNC 3D poseduje laserski uređaj koji milimetarski precizno određuje sredinu luka i otklanja grešku izmeštanja sredine luka u jednu stranu, čime se postiže apsolutna simetričnost leve i desne strane luka. NOVO PATEnT

Šta nas izdvaja od konkurencije

 • 3D kamere visoke preciznosti koje upravljaju i kontrolišu proces savijanja. NOVO PATENT
 • Detekcija konture i položaja profila koji se savija na mašini. NOVO PATENT
 • Automatska detekcija i kontrola ugla savijenog profila u toku procesa. NOVO PATENT
 • Automatsko merenje širine i visine luka u toku procesa savijanja NOVO PATENT
 • Automatsko zaustavljanje procesa savijanja prilikom detektovanja prepreke u zoni oko mašine. NOVO PATENT
 • Automatska detekcija širine profila pre početka i u toku procesa savijanja. NOVO PATENT
 • Automatska detekcija ukupne dužine profila pre početka savijanja. NOVO PATENT
 • Automatsko prepoznavanje vrste materijala koji se savija na mašini. NOVO PATENT
 • Automatsko pozicioniranje profila na sredinu pre početka savijanja. NOVO PATENT
 • Upravljanje mašinom i procesom savijanja uz pomoć računara koji se nalaze na udaljenoj lokaciji. NOVO
 • Laserski uređaj koji milimetarski precizno određuje sredinu luka čime se postiže simetričnost leve i desne strane luka. NOVO PATENT
 • Laserski uređaj koji koriguje grešku sredine luka u toku procesa savijanja. NOVO PATENT
 • Kvalitetno savijanje aluminijumskih i PVC profila kod izuzetno malih radijusa od 200 do 300 mm. Visok kvalitet se postiže zahvaljujući precizno izrađenim alatima i velikom iskustvu koje imamo u ovom poslu.
 • TIM-MACHINE CNC 3D je pametna mašina za savijanje aluminijumskih i PVC profila koja poseduje upravljačke i bezbednosne 3D kamere visoke preciznosti koje upravljaju, kontrolišu i obezbeđuju proces savijanja. Druge mašine za savijanje nemaju niti mogu da imaju 3D kamere na svojim mašinama upravo iz razloga jer je primena 3D kamera na mašini za savijanje sa tri i četiri valjka patentirana u celom svetu od strane vlasnika naše kompanije.
 • TIM-ING CENTAR je prva kompanija na svetu koja je 1999. godine na mašini za savijanje sa tri valjka počela da savija PVC profile sa i bez metalnog ojačanja. Naši konkurenti iz Nemačke i Italije su tek 2012. godine nakon isteka našeg starog patenta (Patent: WO2004045833 A1) počeli da primenjuju upravo našu ideju i tehnologiju savijanja PVC profila na svojim mašinama sa tri valjka.
Back to top